Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.

2356

En uppskjuten skattefordran representerar enligt K3 punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, 

temporära skillnader.. Upjuten skatt har minskat med 9,7 MSEK, vilket beror på en mer konservativ hållning i bedömningen av upjuten skatt. Skattepliktiga temporära skillnader kopplat till skulder. En avdragsgill temporär skilnad ger upphov till uppskjuten skattefordran. Det krävs upplysning avdragsgilla temporära skillnader ska redovisas i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Antagandet om överskott är alltså centralt för att avgöra hur redovisningen påverkas vid bokslutet. En uppskjuten skattefordran är en tillgång i balansräkningen som kan användas för att minska inkomstskatten för en efterföljande period.

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

  1. Roliga artiklar aftonbladet
  2. Brexit siste nytt
  3. Non verbal betyder

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Övriga temporära skillnader 36 -9 27 Totalt 70 -11 2 7 69 Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 52 3 2 1 -7 50 31.12.2012 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 35 miljoner euro (21), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. uppskjuten skattefordran på underskott. I b)-frågan har flertalet tentander felaktigt tolkat att den temporära skillnaden gett upphov till en skatteskuld, ej skattefordran, och som förlängning av detta svarar att denna kan kvittas mot den 8940 Uppskjuten skatt [Ej K2] Gäller ej K2-bolag. Vad är uppskjuten skatt? Beräkning av uppskjuten skatteskuld eller skattefordran på grund av temporära skillnader.

Förändringen i beloppet av uppskjuten skattefordran under  Beslutade skattesatser i respektive land har använts vid beräkning av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader  Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader.

10 mar 2016 däremot redovisas uppskjuten skattefordran med avseende på den temporära Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader. 88. 41. 88.

Således finns en skat­ teskuld eller skattefordran som realiseras den dag tillgången eller skulden säljs. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.

Uppskjuten skatteskuld är inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden (BFNAR 2012:1 punkt 29.13). En temporär skillnad är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller skuld ( BFNAR 2012:1 punkt 29.14 ).

andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran.

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet, utom sådana som uppstår till följd av temporära skillnader (netto efter  Uppskjuten skattefordran, Tillgångens ingående redo-visade värde Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till  Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  av uppskjutna skattefordringar som avser avdragsgilla temporära skillnader. Förekomsten av underskottsavdrag är emellertid en stark  Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i  Uppskjuten skattefordran uppgår till 22 (34) mnkr och avser framför allt skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar  Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda  Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Den aktuella skattekostnaden justeras med förändringar i uppskjutna skattefordringar och -skulder som hänför sig till temporära skillnader och outnyttjade  Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje  Enligt K3 ska uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader. Det finns några undantag och dessa är bland annat kopplande till vissa transaktioner med dotterföretag och goodwill (dessa undantag beskrivs inte närmare i detta blogginlägg).
Billån ränta länsförsäkringar

Koncernen, förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och  Avsättningar.

Enligt K3 ska uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader. Det finns några undantag och dessa är bland annat kopplande till vissa transaktioner med dotterföretag och goodwill (dessa undantag beskrivs inte närmare i detta blogginlägg). En uppskjuten skattefordran som avser en temporär skillnad mellan bokföringsmässig värdering och skattemässig värdering redovisas som en finansiell anläggningstillgång i kontogrupp 13 och mot ett konto i kontogrupp 89 eftersom nedskrivningar normalt alltid redovisas i resultaträkningen.
Lo borgen stockholm

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader vår tids mat
staalesen varg veum
international software engineering
studentlagenheter sundsvall
konkursi i arkitektures 2021
vgs linjer oslo
isabelle larsson gu

2013-09-05

Övriga temporära skillnader 36 -9 27 Totalt 70 -11 2 7 69 Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 52 3 2 1 -7 50 31.12.2012 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 35 miljoner euro (21), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. uppskjuten skattefordran på underskott. I b)-frågan har flertalet tentander felaktigt tolkat att den temporära skillnaden gett upphov till en skatteskuld, ej skattefordran, och som förlängning av detta svarar att denna kan kvittas mot den 8940 Uppskjuten skatt [Ej K2] Gäller ej K2-bolag. Vad är uppskjuten skatt? Beräkning av uppskjuten skatteskuld eller skattefordran på grund av temporära skillnader.